Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen (donerende partij) gedaan via deze website.

1. Doel donatie

Donaties zijn bestemd voor het Bonnefanten Museumfonds en komen uiteindelijk ten goede aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum), gevestigd aan de Avenue Céramique 250 te Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK 41076439. De stichting heeft een ANBI-status en is geregistreerd onder nummer RSIN 003373745. Het Bonnefanten Museumfonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds die de gelden beheren en beleggen. Het bestuur van het Bonnefantenmuseum bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het museum vallen. De inkomsten en uitgaven van het Bonnefanten Museumfonds worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag van het Elisabeth Strouven Fonds. De aanwending van eventuele middelen wordt ook verantwoord in het jaarverslag van het Bonnefantenmuseum.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige of periodieke donatie gedaan door een donerende partij aan het Bonnefantenmuseum ten behoeve van het Bonnefanten Museumfonds. De donatie is een onderhandse donatie, dat wil zeggen dat het niet nodig is de donatie in een notariële akte vast te leggen.

3. Rechten en plichten donerende partij

3.1 Om een donatie te kunnen doen dient de donerende partij minimaal 16 jaar oud te zijn of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. Donerende partij verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het geval is.

3.2 De donerende partij doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij de volledige zeggenschap heeft.

3.3 De donerende partij verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat de donatie voor het in artikel 1 omschreven doel wordt ingezet.

3.4 Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van het Stichting Provinciaal Museum Limburg (het Bonnefantenmuseum) o.v.v. Het Bonnefanten Museumfonds kan de donatie niet meer worden herroepen.

4. Rechten en plichten Elisabeth Strouven Fonds

4.1 Online donaties komen volledig ten goede aan het Bonnefanten Museumfonds en worden beheerd en belegd door het Elisabeth Strouven Fonds.

4.2 Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan in het artikel 1 genoemde doel accepteert het Elisabeth Strouven Fonds geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.

4.3 De door donerende partij verstrekte gegevens zullen conform het privacybeleid van het Bonnefantenmuseum worden behandeld.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De transactie (de overschrijving van de donatie, via iDeal of anderszins, op de bankrekening van Stichting Provinciaal Museum Limburg o.v.v. Het Bonnefanten Museumfonds wordt uitgevoerd door de donerende partij en onafhankelijke derden (payment providers). Het Bonnefantenmuseum zorgt voor een maandelijkse overboeking van de voor het Museumfonds geoormerkte gelden naar het Elisabeth Strouven Fonds. Beiden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.

5.2 De donerende partij vrijwaart het Bonnefanten Museumfonds, Bonnefantenmuseum en/of Elisabeth Strouven Fonds voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door donerende partij.

6. Slotbepalingen

6.1 Op de donatie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.